Address 283-2 Noguchicho, Hikone, Shiga Prefecture 522-0221
Tel +81-749-28-7777
Fax +81-749-28-8877
Contact Us hashimoto-es@hashimoto-g.co.jp